Regulamin

Aktualizacja 17.11.2021

Regulamin

§1 PRZEDMIOT
1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania wszelkich usług na serwerach BACK czyli SNJ Anna Sikorska NIP: 4660427480 , REGON: 386695572 os. Sikorskiego 11/5 87-600 Lipno(zwanym dalej BACK) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z zawarciem Umowy, akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. BACK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Abonentów w Panelu Klienta, do którego każdy Abonent dostanie dostęp w momencie aktywacji konta BACK.

§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. BACK zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach BACK.pl, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
3. O ile Abonent wyraził osobną zgodę BACK zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
4. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

§3 OPŁATY
1. Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie BACK. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym to konto zostanie aktywowane przez BACK w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto BACK. W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej po przez SMS'a lub kartę kredytową konto zostanie utworzone automatycznie przez system BACK.
2. Na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego BACK wyśle każdemu Abonentowi wiadomość przypominającą o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana.
3. Po dokonaniu kolejnej płatności na poczet usługi hostingu, abonament jest przedłużany od daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Opłata konta o tym samym loginie w trakcie trwania lub po zakończeniu ważności okresu abonamentowego traktowana jest jako odnowienie konta, a więc kontynuacja Umowy.
4. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze BACK.
5. BACK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§4 PRYWATNOŚĆ
1. BACK zapewnia prywatność poczty elektronicznej swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe BACK.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
3. BACK nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim
4. BACK zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w realizacji złożonego zamówienia lub zgłoszenia oraz organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BACK
1. Serwery BACK są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. BACK zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
2. W przypadku konieczności odłączenia części usług BACK zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Za brak dostępu do serwerów BACK z winy BACK trwających powyżej 24h BACK zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
4. BACK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów BACK powstałe w wyniku: - przerwania połączenia niezawinione przez BACK, - kataklizmów, - działania czynników i osób trzecich, - nieprawidłowego użytkowania kont, - nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. BACK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. BACK zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli: - będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, - Abonent działa na szkodę innych Użytkowników BACK lub użytkowników sieci Internet, - Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu, - nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
3. Abonent BACK nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody BACK.
4. Każdy Abonent w przypadku braku własnej domeny zobowiązuje się używać wyłącznie adresów w postaci www.Twój_login.BACK.pl oraz www.subdomeny.Twój_login.BACK.pl.
5. Dokonując rejestracji domen .pl, Abonent wyraża zgodę umocowania BACK.pl na wyłączne reprezentowanie przed Rejestratorem Domen Polskich NASK. (zobacz również: NASK regulamin)

§7 OGRANICZENIA
1. Na swoich serwerach BACK zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. BACK dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne, jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z Abonentem.
3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie właścicielowi danej usługi.
4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, BACK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
5. Klient posiadający na serwerach BACK konto BACK Reseller lub BACK Reseller Pro zobowiązuje się nie odsprzedawać swoim klientom kont o powierzchni dyskowej przekraczającej 500MB.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać przesłana na adres siedziby BACK.pl w formie pisemnej i zawierać dane Abonenta takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, login klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej.
2. BACK obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku nie powołania przez Abonenta danych wskazanych w ptk 1, wezwać w tym terminie Abonenta do wskazania tych danych, wyznaczając dodatkowy termin 14 dni na uzupełnienie danych, o których mowa w ptk 1. Termin 14 dni do rozpatrzenia reklamacji przez BACK zaczyna swój bieg po otrzymaniu przez BACK pisma, stanowiącego uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.
§9 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Rezygnacja z usług świadczonych przez BACK na wniosek Abonenta nie zobowiązuje BACK do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek BACK zobowiązuje BACK do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
3. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu aktywacji usługi hostingu bez podawania przyczyny zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj i powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres [email protected] W obu przypadkach wiążąca jest data wysłania dokumentu.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku rejestracji nazw domen oraz zakupu certyfikatu SSL. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta).
5. W przypadku odstąpienia od Umowy BACK zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym dotarła decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności BACK dokona wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z dokonaniem zwrotu.
6. Umowa między Abonentem a BACK wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
§10 FAKTURY VAT
1. Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia: - do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług na serwerach BACK, niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT, - podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług BACK, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.
2. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Abonenta, na dane określone przez Abonenta w Panelu Klienta.
3. Faktura VAT dostępna jest do pobrania dla Abonenta w formie elektronicznej w Panelu Klienta. Abonent może zażądać doręczenia faktury w formie drukowanej.
Pomoc
WCIĄŻ NIE MOŻESZ SIĘ ZDECYDOWAĆ?
Napisz do nas! Nasz zespół pomoże Ci ze wszystkim.
Kontakt z nami